Algemene Voorwaarden Trant Groep BV

November 2021

 1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Trant Groep BV.
1.2. Trant: Trant Groep BV, (KvK nr. 83141685), bereikbaar via: Bosweg 50, 7314 HC Apeldoorn of info@trantgroep.nl.
1.3. Coaching: persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een training, aan een academie of coachingstraject van Trant Groep deelneemt.
1.5. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Trant Groep.
1.6. Traject: trainingstraject, academie of coaching, interim-management, dan wel enige andere vorm van activiteit van Trant. Een traject kan bestaan uit meerdere modules (in het geval van trainingen of academies) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching), gedurende korte of langere tijd (interim-management).
1.7. Offerte: ieder aanbod van Trant tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Trant en een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.10. Partijen: Trant en Opdrachtgever tezamen.
1.11. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Indien Trant niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Trant in enigerlei mate recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen zou verlangen.
2.4. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Trant.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 60 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van Trant, inschrijving bij of opdracht aan Trant en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Trant.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Trant en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Trant slechts indien deze door Trant schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doelstellendgesprek waarin de leerdoelen van een traject met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van een traject. Dit gesprek is dan het startmoment van het traject en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende traject.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Trant gesloten Overeenkomsten leiden voor Trant tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Trant zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Trant en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Trant dus niet.
4.3. Trant is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Trant voor de uitvoering van een met Trant gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Trant gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

 1. Vertrouwelijkheid

5.1. Trant, haar medewerkers en/of door Trant ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 1. Prijzen

6.1. Alle door Trant genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. Trant kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
6.4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan een traject vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal de Trant het traject verzorgen en zal er een vooropslag van 15% over de opleidingsprijs berekend worden.

 1. Facturering en betaling

7.1. Trant factureert na totstandkoming van de Overeenkomst, na afloop van het traject of in gedeelten tijdens het traject.

7.2. Opdrachtgever zal aan Trant verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.4. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Trant vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Trant op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Verplaatsing of annuleringen door Trant

8.1. Trant is gerechtigd zonder opgave van reden een traject, een academie of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft het verplaatste traject, de academie of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Trant betaalde prijs voor het geannuleerde traject, academie of coachingsgesprek(ken).

8.2. Trant is gerechtigd zonder opgave van reden een traject, academie of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Trant betaalde prijs voor het geannuleerde traject, academie of coachingsgesprek(ken).

 1. Verplaatsing of annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een traject of academie via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.
Annuleren trajecten
9.2. Een trainingstraject kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Trant gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 6 weken voor aanvang: € 200,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering tot twee weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen twee weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Indien een trainingsactiviteit wordt georganiseerd in een externe locatie, geldt de bij die locatie gehanteerde annuleringsregeling. Dit is van toepassing zowel op de trainingslocatie als op de verblijfslocatie. Alle annuleringskosten betreffende de locatie en het verblijf worden doorberekend aan de opdrachtgever.

9.4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Trant verschuldigd.
9.5. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij het traject aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen twee weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.6. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.7. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Trant gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen twee weken voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 150,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.
9.8. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Verrekening gemaakte kosten

9.9.Indien door verplaatsing of annulering, door Trant kosten moeten worden gemaakt bij derden, zoals externe trainers, trainings- en verblijflocatie, worden deze kosten volledig doorberekend.

Verplaatsing trajecten

9.10.Indien een traject in tijd wordt verplaatst gebeurt dit altijd in overleg met Trant. Bij verplaatsing door de Opdrachtgever wordt € 100,- per opgegeven deelnemer administratiekosten in rekening gebracht.

9.11.Een verplaatsing van een trainingsactiviteit dient binnen 3 maanden vanaf de oorspronkelijke uitvoeringsdatum plaats te vinden. Als voor een verplaatsing binnen de termijn van 3 maanden geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe datum, is de annuleringsregeling van toepassing.

 1. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het traject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Trant betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het traject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Trant op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van Trant mocht komen vast te staan, is Trant slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. Trant is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).

11.3. Deelname aan trainingstrajecten en/of andere activiteiten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Trant is aansprakelijk voor de directe schade, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen daarvan, indien hij, volgens wet of verdrag, jegens opdrachtgever en/of deelnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst.

11.4. Trant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
c. overmacht

Deelnemers wordt uitdrukkelijk geïnstrueerd de eigen verantwoordelijkheid leidend te laten zijn in de fysieke activiteiten die men verricht. Deelname aan een trainingstraject (bijvoorbeeld een KUIL®-training) geschiedt derhalve geheel op eigen risico.
11.5. Trant is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Trant bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.6. De omvang van de aansprakelijkheid van Trant voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Trant door de verzekeraar van Trant.
11.7. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een traject, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.8. De in de leden 1 tot en met 7 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Trant of diens leidinggevende ondergeschikten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Trant ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Trant houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

 1. Persoonsgegevens

13.1. Trant verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy reglement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Trant.

 1. Medewerkers van Trant

14.1. Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die Trant inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan Trant verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s).

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de Overeenkomst betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
15.2. De klachten- en geschillenregeling van Trant is van toepassing op de Overeenkomst tussen Trant en Opdrachtgever.

 1. Vindplaats Algemene Voorwaarden

16.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn en staan vermeld op de website www.trantgroep.nl.