Wij activeren en stimuleren mensen en organisaties hun eigen weg te vinden en daar zelf sturing aan te geven.

Trant wil bijdragen aan de ontwikkeling van mens en organisatie. Dat doen we vanuit de overtuiging dat ieder mens de potentie heeft zijn of haar eigen welbevinden en functioneren zelf vorm te geven.

Hoe helpen we?

Op uitnodiging (van een individu of een organisatie) gaan wij in gesprek over wat men anders wil, waarvan men last heeft of wat niet voldoende tot zijn recht komt. Meer specifiek: we praten over diens doelen en drijfveren, de wijze waarop de ander dat vormgeeft en de effecten en resultaten die daarvan het gevolg zijn. En welke resultaten men anders wenst. Want wat iemand doet, waarom iemand dat doet en hoe dat gedaan wordt, is bepalend voor het resultaat.

Vervolgens ontwerpen wij een traject wat de ander helpt de voorgenomen doelen te realiseren, waarna in gezamenlijkheid dit traject wordt uitgevoerd.

Filosofie

Wij activeren en stimuleren mensen en organisaties hun eigen weg te vinden en daar zelf sturing aan te geven. Dat doen wij door mensen te laten ervaren, daarover vragen te stellen en te reflecteren. Daardoor ontstaat nieuw perspectief en inzicht in het palet aan mogelijkheden binnen jouw manier van doen: jouw “trant”.

Wij werken vanuit een vragende en onderzoekende houding (wij ‘doceren’ niet). Het ontdekken van nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe ervaringen moet daarbij leiden tot ander gedrag en dus andere resultaten.

Uitgangspunten

Wij hanteren een aantal uitgangspunten die in al onze activiteiten herkenbaar zijn:

  • Elk mens (en elke organisatie) is uniek; wij accepteren de authenticiteit van de ander onvoorwaardelijk.
  • Wij kijken en handelen onbevooroordeeld en niet normatief; integriteit en gelijkwaardigheid kenmerken Trant.
  • De verantwoordelijkheid voor het realiseren van doelen ligt
    bij mensen zelf; Trant neemt deze verantwoordelijkheid niet over, maar begeleidt de ander in diens proces.
  • Wij gaan confrontatie niet uit de weg, maar dit gaat nooit ten koste van veiligheid en autonomie voor de ander.

Wij streven ernaar dat onze interventies merkbaar en zo mogelijk meetbaar zijn in het gedrag van mensen.

Gezichten achter Trant

Gerard Jorna

Na een technische studie is Gerard werkzaam geweest in diverse managementfuncties binnen verschillende organisaties. Het draaide in deze functies primair om resultaten halen, waarbij de focus lag op inhoud en werkprocessen. In de loop van de jaren ontwikkelde Gerard zijn managementstijl van managen van resultaten, naar het begeleiden en faciliteren van medewerkers zodat ze deze hun eigen resultaten beter konden halen. Niet langer alleen sturen op inhoud en werkprocessen, maar daarnaast sterk begeleiden van de onderlinge interactie. Zijn visie en daarmee zijn benadering zorgde dat de resultaten van de mensen werden en dat de bedrijfsresultaten daardoor duurzaam werden.

Gerard is zelfstandig trainer, coach, procesbegeleider en interimmanager. Hij is een man van de praktijk. In alles wat hij doet staat centraal: “Hoe zetten mensen zichzelf in hun kracht”, en dus ook “hoe zet ik mijzelf in mijn kracht”, om het gewenste resultaat te halen?

Otto Lolkema

Otto werd al op jonge leeftijd geïntrigeerd door de vraag: “waarom doen mensen wat zij doen?”, wat hij koppelde aan de vraag: “waarom doe ik wat ik doe?” Deze vragen vormen de rode draad in de verschillende methodes die hij ontwikkelde, zowel gericht op de arbeidsmarkt als op gedrag- en teamontwikkeling.
Op jongere leeftijd werkte hij in veel verschillende banen, op meerdere niveaus en met diverse verantwoordelijkheden. Dit gaf hem een breed beeld van de diversiteit van mensen in/en organisaties.
Vanaf het begin van de jaren 90 is hij ondernemer, werkend als zelfstandig trainer, procesbegeleider en methodiekontwikkelaar. Otto is vormgever van de KUIL®-methode en de visie die daaraan ten grondslag ligt, tevens de aanpak van waaruit Trant werkt.

KUIL®-methode

De KUIL®-methode is een wetenschappelijk getoetste trainingsmethodiek waarbij houding en gedrag centraal staan. De methode is in de jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkeld en wordt beheerd door Trant BV. De methode is gebaseerd op de uitgangspunten van ‘Action learning’.

Deze methode wordt ingezet bij ontwikkeling- en verandertrajecten. Met behulp van de KUIL®-methode krijgt men in korte tijd zicht op individueel en team-functioneren, op kwaliteiten en belemmerende gedragspatronen. Dit inzicht geeft de mogelijkheid bij te sturen en ‘nieuw’ gedrag te ontwikkelen.

De effecten en gevolgen daarvan worden zichtbaar gemaakt en kunnen met de KUIL®-methode verankerd worden. Dit leidt tot effectiever functioneren, meer welbevinden, betere prestaties en een hoger rendement.

De KUIL®-methode wordt in een tweetal werkvormen uitgevoerd, altijd onder verantwoordelijkheid van één of meer gecertificeerde trainers. Voorafgaand aan een traject vindt altijd intensief vooroverleg en afstemming plaats met opdrachtgever en deelnemer(s). Vorm en inhoud van het uiteindelijke traject zijn afhankelijk van doelstelling, doelgroep en de specifieke wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever.
Zie voor meer informatie www.kuiltrainingen.nl

Vind je dit interessant en wil je erover doorpraten? Neem contact op!