Privacyverklaring Trant Groep B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Trant Groep B.V. (hierna: “de organisatie” of Trant ) verwerkt van haar (potentiële) klanten.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Trant Groep B.V. vertegenwoordigd door Gerard Jorna.

Trant is niet verplicht om een Functionaris Gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Zaken over AVG en Privacy kunnen gericht worden aan Gerard Jorna, email: gerard.jorna@trantgroep.nl .

 1. Persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

2.1  In het kader werkzaamheden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer(s)
 4. e-mailadres(sen)
 5. verslaglegging en rapportages
 6. inhoudelijke aantekeningen

2.2    De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:       

 1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact voor afstemming en planning van activiteiten, voor de verstrekking van aangevraagde informatie, voor het kunnen uitvoeren van aan ons verleende opdrachten (training, begeleiding, coaching, academy, interim-management) door opdrachtgever. De opdrachtgever kan zijn een privépersoon, de werkgever, een instantie waarvan je een uitkering krijgt.

Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketingactiviteiten en het benaderen en het verstrekken van informatie aan (potentiële) belangstellenden en klanten.

 1. Verslaglegging en rapportage kan onderdeel zijn van de opdracht. Alle verslaglegging en rapportages over individuele personen, of die naar individuele personen kunnen worden herleid, worden uitsluitend aan desbetreffende personen verstrekt.

2.3    De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de overeenkomst of het voorbereiden van een overeenkomst. Het verwerken van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de overeenkomst, doen wij alleen op basis van toestemming van de betrokkene(n). Eventuele toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

 1. Bewaartermijnen

3.1    Alle gegevens worden uiterlijk tot vijf jaar na afloop van de verleende opdracht bewaard. Dit omdat coachees en deelnemers aan trainingsactiviteiten en/of academies vaak enige tijd na afloop van de activiteit weer contact opnemen, of omdat een vervolgopdracht, waarin betreffende gegevens weer relevant zijn, verleend wordt. Naam en telefoonnummer kunnen worden gebruikt om te vragen naar de ervaringen met de organisatie en de activiteit(en) waarbij men betrokken was. Direct na afloop van de  bewaartermijn zal Trant de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet of het openbaar gezag verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals het beveiligen van informatiedragers (telefoon, laptop, PC, server) door middel van wachtwoorden. Hiermee worden persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Gegevens op papier, prints, aantekeningen, etc worden in een deugdelijk afgesloten kast bewaard.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Trant gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de verwerkers heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen en klachten

5.1    Via Gerard Jorna kan een betrokkene schriftelijk een verzoek indienen om diens persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal het verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en betrokkene, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie het verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2    Indien betrokkene bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van diens persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan eveneens contact opgenomen worden met Gerard Jorna. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie betrokkene hiervan op de hoogte brengen.

5.3    Indien een betrokkene klachten hebt over de wijze waarop de organisatie diens persoonsgegevens verwerkt of diens verzoeken behandelt, kan betrokkene altijd gebruik maken van diens recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan: Gerard Jorna.

 1. Wijzigingen

Deze  Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig deze privacyverklaring  te bekijken.

November 2021